TextilCERT

Home / TextilCERT

TextilCERT opiera swoją działalność o system jakości zgodny z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17065:2013-01. Certyfikacja wyrobów i usług prowadzona jest w ramach krajowego systemu, działającego w oparciu o Ustawę z dn. 13.04.2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (Dz. U. nr 542).

Bezstronność i neutralność są dla Zakładu TextilCERT podstawą systemu certyfikacji cieszącego się uznaniem zarówno w Polsce jak i na świecie. Daleko idący i złożony zakres pracy oraz wewnętrzne procedury wykluczają możliwość wywierania wpływu handlowego.

Zobacz naszą Deklarację Bezstronności…

 

TextilCERT posiada akredytację Polskiego Centrum Akredytacji Nr AC 017 w zakresie certyfikacji zgodności z wymaganiami Polskich, Europejskich i międzynarodowych norm w obszarze:

  • certyfikacji zgodności wyrobów i usług z dokumentami normatywnymi
  • certyfikacji na znaki: Bezpieczny dla Niemowląt, Bezpieczny dla Dziecka, Przyjazny dla Człowieka

Zakład TextilCERT jest również jednostką notyfikowaną Nr 1435 w zakresie:

  • dyrektywy 2009/48/WE dotyczącej bezpieczeństwa zabawek
  • dyrektywy 89/686/EEC dotyczącej środków ochrony indywidualnej (PPE)
  • oraz z dniem 21.04.2018 r. w zakresie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie środków ochrony indywidualnej (PPE) oraz uchylenia dyrektywy Rady 89/686/EWG

Instytut Włókiennictwa jest członkiem Stowarzyszenia OEKO-TEX® i jako jedyny w Polsce prowadzi procesy certyfikacji, wykonuje badania i wydaje certyfikaty dla wyrobów włókienniczych na znak STANDARD 100 by OEKO-TEX®, który od 1992 roku  jest wiodącym w świecie znakiem bezpieczeństwa wyrobów włókienniczych.