Laboratorium Badań Ekologii Tekstyliów i Środowiska Pracy

Home / O Instytucie / Jednostki IW / Laboratorium Badań Ekologii Tekstyliów i Środowiska Pracy

Laboratorium akredytowane przez Polskie Centrum Akredytacji w odniesieniu do PN-EN ISO/IEC 17025: 2005+Ap1: 2007, w zakresie badań chemicznych i właściwości fizycznych wyrobów włókienniczych.

Laboratorium Badań Ekologii Tekstyliów i Środowiska Pracy jest laboratorium obejmującym swoją działalnością badania ekologiczne (właściwości higieniczne) wyrobów włókienniczych na potrzeby: certyfikacji wyrobów włókienniczych, prac badawczych i wdrożeniowych, doradztwa i ekspertyz, oceny higieniczności wyrobów włókienniczych w tym pokryć podłogowych i artykułów wyposażenia wnętrz.

Dla wyrobów włókienniczych, zabawek i akcesoriów towarzyszących Laboratorium wykonuje następujące badania:

 

– metody badań objęte zakresem akredytacji:

 • oznaczanie pH ekstraktów wodnych
 • oznaczanie zawartości formaldehydu* – wolnego i zhydrolizowanego metodą ekstrakcji wodnej
 • oznaczanie całkowitej zawartości metali ciężkich (arsen, rtęć, ołów, kadm*)
 • oznaczanie zawartości metali ciężkich ekstrahowanych sztucznym potem
 • badanie migracji określonych pierwiastków (bezpieczeństwo zabawek)
 • oznaczanie pentachlorofenolu*
 • badanie obecności kancerogennych amin aromatycznych pochodzących z barwników azowych* (klasa MAK III A1 i A2)
 • oznaczanie fumaranu dimetylu* (DMFu)
 • oznaczanie ftalanów* w tworzywach sztucznych
 • oznaczanie organicznych związków cyny*
 • ocena właściwości użytkowych tekstyliów:
  • badanie odporności wybawień na działanie: potu kwaśnego i alkalicznego, śliny i potu, wody, prania, czyszczenia chemicznego, suchej obróbki termicznej, prasowania, tarcia suchego i mokrego, rozpuszczalników, tarcia na rozpuszczalniki
  • badanie odporności włókienniczych pokryć podłogowych na szamponowanie
  • badanie oleofobowości

 

– metody badań nieobjęte zakresem akredytacji:

 • oznaczanie biodostępności niklu wg PN EN 1811*
 • oznaczanie zawartości pestycydów chloro- i fosforganicznych
 • badanie zawartości barwników zawiesinowych (dyspersyjnych)
 • oznaczanie emisji wybranych związków lotnych – badanie w komorach emisyjnych
 • oznaczanie chlorobenzenów i chlorotoluenów (przenośniki chloroorganiczne)
 • badanie zapachu

 

* – wskaźniki wymienione w Rozporządzeniu (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH)

Jako jedyne w kraju wykonuje badania w ramach procesu certyfikacji na znak STANDARD 100 by OEKO-TEX®.

Laboratorium jest wyposażone m.in. w: GC-MS/MS, ICP-MS i LC- MS/MS.

Zakup GC-MS/MS był subsydiowany przez Ministra Nauki i Szkolenictwa Wyższego na podstawie decyzji 6849/IA/SN/2018 o przyznaniu dotacji celowej na zakup aparatury naukowo-badawczej stanowiącej dużą bądź strategiczną infrastrukturę badawczą pn.: „Zakup aparatury badawczej do chromatograficznej analizy instrumentalnej bioaktywnych i niebezpiecznych związków heteroorganicznych”.

ICP-MS i LC- MS/MS  – zakup zrealizowany dzięki współfisnansowaniu przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa – nr projektu WND-RPLD.03.01.00-00-002/13: „Rozwój infrastruktury badawczo-rozwojowej Instytutu Włókiennictwa na potrzeby badań nad bezpieczeństwem użytkowania wyrobów włókienniczych”.