Misja i wartości

Home / Misja i wartości

Nasza Misja

Misją naszego Instytutu jest wspieranie szeroko pojętego rozwoju włókiennictwa. Prowadzimy badania naukowe i prace rozwojowe, które służą pozyskiwaniu innowacyjnych rozwiązań technicznych i technologicznych. Zapewniamy wsparcie naukowe, badawcze i techniczne dbając o zrównoważony rozwój i ochronę środowiska, mając na uwadze podnoszenie jakości życia człowieka. Wspieramy polskie podmioty gospodarcze w procesie wdrażania najnowszych technologii z zakresu włókiennictwa celem zwiększenia innowacyjności i wzmocnienia konkurencyjności polskiej gospodarki. Wykonujemy badania i analizy oraz przygotowujemy opinie i ekspertyzy produktów i technologii włókienniczych. Prowadzimy działalność normalizacyjną, badawczo-testową oraz certyfikacyjną.

Nasze wartości

Wartości Instytutu Włókiennictwa stanowią dla nas drogowskaz. Traktujemy je ponadto, jako deklarację w stosunku do naszych interesariuszy, wskazującą na to, co jest ważne dla Instytutu i o czym zawsze pamiętamy budując relacje z naszymi pracownikami i otoczeniem zewnętrznym. Są one jednocześnie naszym zobowiązaniem do ciągłego rozwoju oraz aktywnego kształtowania kultury organizacyjnej, w tym jej wymiaru etycznego.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ

Fundamentem działalności i elementem strategii Instytutu Włókiennictwa jest prowadzenie biznesu w sposób odpowiedzialny – zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju oraz społecznej odpowiedzialności. IW minimalizuje oddziaływanie na otoczenie, doskonali systemy zarządzania, prowadzi otwartą politykę informacyjną i dialog ze społecznością lokalną, dba o bezpieczeństwo pracowników oraz otoczenie firmy.

INNOWACYJNOŚĆ

Opracowujemy pionierskie rozwiązania, aby z powodzeniem kształtować przyszłość. Mamy odwagę myśleć w sposób nowatorski i kreować nowe perspektywy. Aktywnie dzielić się swoją wiedzą i doświadczeniem. Nieustannie staramy się usprawniać nasze metody pracy.

PROFESJONALIZM

Dbamy o to, aby podejście do zarządzania organizacją, standardy działania i systemu kontroli były dobrze zaprojektowane, efektywne i zapewniały realizację naszej strategii biznesowej. Profesjonalizm to postawa, która oznacza dla nas wymóg najwyższej staranności, wykorzystywania posiadanej wiedzy, umiejętności i kompetencji zarówno biznesowych jaki i naukowo – badawczych.

WSPÓŁPRACA

Przez współpracę rozumiemy kształtowanie wzajemnych relacji. Oznacza ona dla nas komunikację skierowaną na osiąganie porozumienia, budowanie zaufania i realizowanie wspólnych celów.  Angażujemy się w ochronę informacji osobowych naszych pracowników i interesariuszy, z którymi współpracujemy. Odpowiedzialnie traktujemy dane osobowe. Przetwarzamy je zgodnie z przepisami i regulacjami krajów, w których działamy.

TRANSPARENTNOŚĆ

Oznacza dla nas otwarte komunikowanie zarówno naszych decyzji, podejmowanych działań i związanych z nimi przesłanek, jak również oczekiwań i wymogów stawianych przez Instytut. Postawę tą przyjmujemy we wszystkich obszarach naszej działalności, z wyjątkiem tych, które ze względów biznesowych lub z uwagi na wymogi przepisów prawa muszą pozostać niejawne.

JAKOŚĆ

Podejmujemy wszelkie działania w celu zapewnienia najwyższej jakości. Koncentrujemy się na zapewnianiu naszym klientom produktów i usług spełniających lub przekraczających ich oczekiwania. Mamy na celu pełne zadowolenie klientów, które wymaga najwyższej jakości, niezawodności, dostaw i zrównoważonego rozwoju.

UCZCIWA KONKURENCJA

Wierzymy, że konkurencja leży w interesie naszej firmy, interesariuszy, klientów, pracowników i całego społeczeństwa, ponieważ wspiera wydajność i innowacyjność, stanowiące podstawę prawidłowo funkcjonującego wolnego rynku.

RÓŻNORODNOŚĆ I TOLERANCJA

Wierzymy, że zróżnicowanie i tolerancja to źródła innowacyjności i narzędzia umożliwiające spełnianie potrzeb klientów. Postrzegamy je jako metodę przyciągania, rozwoju i utrzymywania talentów. Kluczowym elementem naszego sukcesu jest współpraca w ramach zespołu oraz wykorzystywanie wyjątkowych kompetencji i wiedzy poszczególnych osób. Fundamentalne jest dla nas poszanowanie dla narodowości, rasy, płci, wieku, niepełnosprawności, religii, orientacji politycznej oraz seksualnej, a także dla zróżnicowanych poglądów i opinii.

ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ

Aktywnie działamy w celu zmniejszenia wpływu naszych oddziaływań  na środowisko, a także wspieramy w tym naszych dostawców i klientów. Stosujemy perspektywę opartą na analizie ryzyka i zrównoważonym rozwoju podczas identyfikacji aspektów środowiskowych i określania metod redukowania lub minimalizacji wpływu naszych działań biznesowych na środowisko.