Łukasiewicz – Instytut Włókiennictwa interesariuszem LCA4Regions

Projekt LCA4Regions – Poprawa środowiska i efektywne gospodarowanie zasobami poprzez wykorzystanie instrumentów cyklu życia w celu realizacji polityk regionalnych Unii Europejskiej ma przyczynić się do bardziej skutecznego wdrażania instrumentów polityki ochrony środowiska poprzez zastosowanie metodologii LCA (Life Cycle Assesment – Ocena cyklu życia, to technika powszechnie stosowana w biznesie, do oceny wpływu na środowisko związanego ze wszystkimi etapami życia produktu, od wydobycia surowców po gospodarkę odpadami lub utylizację odpadów).

Projekt ten koncentruje się na rozszerzeniu zastosowania metod cyklu życia jako całościowego podejścia przy opracowywaniu i wdrażaniu polityk publicznych związanych z ochroną środowiska i efektywnym gospodarowaniem zasobami. Metodologia LCA zastosowana do tych działań pomoże zachęcić do przejścia na gospodarkę niskoemisyjną i bardziej wydajne wykorzystanie zasobów. Ponadto wniosek Komisji dotyczący funduszu rozporządzeń EFRR (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) 2021-2027 zawiera jako cel szczegółowy OP2, bardziej ekologiczną i niskoemisyjną Europę promującą czystą i uczciwą transformację energetyczną, zielone i niebieskie inwestycje, gospodarkę o obiegu zamkniętym, dostosowanie i zapobieganie zmianie klimatu oraz zarządzania ryzykiem. Zastosowanie LCA może przynieść lepsze wyniki w zakresie ograniczenia przepływu odpadów i materiałów oraz zanieczyszczenia, które można uznać za główne wyzwania dla regionów UE w kolejnym okresie programowania EFRR.

 „Korzyści z wprowadzenia myślenia o cyklu życia do polityk publicznych nie budzą wątpliwości partnerów projektu, jak podkreślono to podczas pierwszego spotkania. Teraz musimy skupić się na ustaleniu parametrów służących do porównywania naszych wyników i możliwości efektywnej wymiany doświadczeń, koncentrując się na regionalnych mocnych stronach, ograniczeniach i potrzebach ”- komentuje David Sotillo, koordynator projektu (rząd Nawarry).

Aby osiągnąć ten cel, LCA4Regions łączy różne rodzaje wiedzy i doświadczeń w całej Europie. W skład konsorcjum projektu wchodzą 4 organy rządowe, w tym Region Łódzki (PL), w którym nowoczesny przemysł włókienniczy i mody jest główną regionalną inteligentną specjalizacją, posiada ponad 150-letnie tradycje i niepowtarzalny „klimat” włókienniczy. Produkcja wyrobów tekstylnych oraz produkcja odzieży stanowi ok. 10% wartości produkcji sprzedanej całego sektora przetwórstwa przemysłowego w województwie łódzkim, a jednocześnie w przedsiębiorstwach z tych obszarów pracuje ok. 23 % pracowników zatrudnionych w przetwórstwie przemysłowym województwa łódzkiego.

Silne zaplecze naukowo badawcze, doświadczenie w realizacji projektów z zakresu zrównoważonego rozwoju i gospodarki cyrkularnej na poziomie międzynarodowym jak ENTeR – Expert Network on Textile Recycing oraz liczne wdrożenie rozwiązań z zakresu GOZ’u do lokalnego biznesu spowodowały, że Łukasiewicz – Instytut Włókiennictwa został jednym z interesariuszy projektu LCA4Region i będzie pełnił rolę konsultanta planów działania w zakresie wdrażania polityki regionalnej dotyczącej poprawy środowiska i efektywnego gospodarowania zasobami poprzez wykorzystanie instrumentów cyklu życia.

W skład konsorcjum projektu wchodzą 4 organy rządowe – Region Lombardii (IT), Region Łódzki (PL), CIMBAL, Baixo Alentejo Intermunicipal Community (PT), Rząd Navarra (ES), 3 instytucje badawcze – KUT, Politechnika w Kownie (LT) , NIC, National Institute of Chemistry (SI) i Pyhäjärvi Institute (FI); 1 Stowarzyszenie przemysłowe, – AIN (ES) i, co nie mniej ważne, ACR + (BE), partner doradczy.

Przez 48 miesięcy wszyscy zainteresowani, w tym Łukasiewicz- Instytut Włókiennictwa będą współpracować, aby rozszerzyć wykorzystanie metodologii LCA jako całościowego podejścia przy opracowywaniu i wdrażaniu polityk publicznych związanych ze środowiskiem i efektywnym gospodarowaniem zasobami.

 

Więcej o LCA4Regions na stronie internetowej: https://www.interregeurope.eu/lca4regions/