KF/ZP-236-07/18 Budowa węzła cieplnego wraz z instalacjami c.o. i c.t. oraz budowa wentylacji mechanicznej nawiewno – wywiewnej z centralami grzewczo – wentylacyjnymi w pomieszczeniach budynku Instytutu Włókiennictwa w Łodzi przy

Zamawiający informuje, że na sfinansowanie zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę: 5 450 000,00 zł brutto

1. Ogłoszenie o zamówieniu
2. SIWZ
3. Dokumentacja projektowa
4. Załączniki do SIWZ
5. Informacja z zebrania wykonawców
6. Zapytania oraz wyjaśnienia dotyczące SIWZ

Formularz oferty – zmodyfikowany

7. Informacja z otwarcia ofert
8. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty