KF/ZP-236-06/18 Budowa kotłowni gazowej wraz z wewnętrzną instalacją gazu oraz wewnętrzną instalacją pary technologicznej w budynku Instytutu Włókiennictwa w Łodzi

Zamawiający informuje, że na sfinansowanie zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę: 1 615 000,00 zł brutto

1. Ogłoszenie o zamówieniu
2. SIWZ
3. Dokumentacja projektowa
4. Załączniki do SIWZ
5. Informacja z zebrania wykonawców
6. Informacja z otwarcia ofert
7. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty