Ochrona danych w procesie rekrutacji

Home / Kariera / Ochrona danych w procesie rekrutacji

Polityka Prywatności w procesie rekrutacji (ochrona danych osobowych osoby ubiegającej się o zatrudnienie).

KTO PRZETWARZA DANE O MNIE?

Zgodnie z art. 13 i art. 14  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 94/46 WE informujemy, iż:

 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Włókiennictwa z siedzibą w Łodzi przy ul. Brzezińskiej 5/15 reprezentowany przez Dyrektora.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Sieci Badawczej Łukasiewicz – Instytutu Włókiennictwa możliwy jest pod adresem e-mail: iod@iw.lodz.pl

W JAKIM CELU PRZETWARZANE SĄ MOJE DANE?

Twoje dane są przetwarzane wyłącznie w związku z prowadzoną rekrutacją na wybrane stanowiska.

JAKIE DANE SĄ PRZETWARZANE?

Na podstawie przepisów  Kodeksu Pracy, w procesie rekrutacji mamy prawo żądać podania nam następujących danych:

1) imię (imiona) i nazwisko;

2) data urodzenia;

3) wskazane przez Ciebie dane kontaktowe ;

Jeżeli aplikujesz do wykonywania pracy określonego rodzaju lub na określonym stanowisku, to mamy prawo  żądać – jeżeli to niezbędne – podania dodatkowych  danych dotyczących:

1) Twojego wykształcenia;

2) posiadanych kwalifikacji zawodowych;

3) przebiegu Twojego dotychczasowego zatrudnienia. Informacje o Twoim dotychczasowym zatrudnieniu zbierane są w celu sprawdzenia i dopasowania Twoich umiejętności i doświadczeń do poszukiwanego profilu pracownika;

Na podstawie przepisów prawa pracy możemy także żądać  podania  innych danych   w sytuacji, gdy będzie to niezbędne do zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku prawnego a także udokumentowania podanych przez Ciebie danych  w zakresie niezbędnym do ich potwierdzenia.

Chcemy żebyś wiedział, że możemy zwrócić się do Ciebie z wnioskiem  o wyrażenie zgody na podanie  dodatkowych danych (np. alternatywnego kanału komunikacji),  przy czym brak takiej zgody lub jej wycofanie nie będzie  podstawą niekorzystnego traktowania Ciebie jako osoby ubiegającej się o zatrudnienie oraz nie spowoduje jakichkolwiek negatywnych konsekwencji a zwłaszcza nie będzie stanowić przyczyny uzasadniającej ewentualną odmowę zatrudnienia.

Za Twoją zgodą możemy przetwarzać wszystkie inne dane osobowe, które udostępniłeś nam w swojej aplikacji lub które przekażesz nam podczas rozmowy kwalifikacyjnej z wyjątkiem danych o karalności i naruszeń prawa, których to danych nie będziemy przetwarzać.

JAK ZBIERAMY DANE OSOBOWE?

Dane osobowe kandydatów zbieramy z następujących źródeł:

 1. Od Ciebie samej/samego.
 2. Od Agencji rekrutacyjnych, do których Ty jako kandydat dostarczyłaś/dostarczyłeś dane i które przedstawiły nam Ciebie jako kandydata.
 3. Z publicznie dostępnych źródeł, takich jak LinkedIn czy inne Social Media bądź strony podmiotów doradztwa personalnego, którym Ty jako kandydatka/kandydat, podałaś/eś swoje dane, aby mogły być nam przekazane.

NA JAKIEJ PODSTAWIE PRAWNEJ DANE SĄ PRZETWARZANE?

Podstawą  prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a), c),  f)  RODO oraz przepisy prawa pracy,  które  odnoszą  się  do  niezbędnego zakresu przetwarzania w procesie rekrutacji  oraz przepisy Kodeksu Cywilnego i innych aktów prawnych, w zakresie obrony bądź dochodzenia ewentualnych roszczeń.

Na podstawie   art. 9 ust. 2 lit. b) Ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych i  Kodeksu Pracy, wyłącznie za Twoją zgodą i w przypadku gdy sam nas o tym powiadomisz, możemy także  przetwarzać  dane osobowe  szczególnych  kategorii, w tym dane  dotyczących  niepełnosprawności.

DO KOGO MOJE DANE SĄ PRZESYŁANE, KOMU UDOSTĘPNIANE?

Twoje dane nie będą przekazywane innym odbiorcom.

JAK DŁUGO DANE SĄ PRZECHOWYWANE?

Twoje dane osobowe będą  przechowywane przez nas przez okres prowadzonej rekrutacji tj. do momentu podpisania umowy z wybranym kandydatem. Po tym czasie dane zostaną usunięte.  Okres przechowywania może ulec zmianie w przypadku, gdyby ziściły się inne przesłanki uprawniające nas do ich dłuższego przetwarzania a zwłaszcza w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora tj. w sytuacji   dochodzenia bądź obrony roszczeń.

JAKIE SĄ MOJE PRAWA?

W poszanowaniu Twoich praw osobistych, wspieramy ochronę danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Masz prawo do:

 • uzyskania informacji nt. danych, które Ciebie dotyczą;
 • sprostowania Twoich danych;
 • usunięcia danych, które Ciebie dotyczą;
 • ograniczenia przetwarzania danych w określonych sytuacjach;
 • przenoszenia danych (zmiany administratora danych);
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w określonych sytuacjach;
 • cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, jeżeli przetwarzanie danych odbywało się na jej podstawie;
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie, ul. Stawki 2.

W celu ich zrealizowania, prosimy o kontakt z nami poprzez adres mailowy rekrutacja@iw.lodz.pl .

CZY MUSZĘ UDOSTĘPNIAĆ DANE?

W procesie rekrutacji podanie określonych kategorii danych jest wymogiem ustawowym  i dobrowolne w pozostałym zakresie. Nie podanie wymaganych i niezbędnych  danych może skutkować odmową przyjęcia Twojego CV, brakiem  jego nierozpatrzenia i  udziału w rekrutacji.

JAK MOGĘ SIĘ KONTAKTOWAĆ W SPRAWIE PRZETWARZANIA MOICH DANYCH?

Wszelkie pytania i wątpliwości w zakresie przetwarzania danych możesz zgłaszać kontaktując się z nami poprzez adres mailowy rekrutacja@iw.lodz.pl lub iod@iw.lodz.pl .