Projekty bieżące

Home / Działalność naukowa / Projekty bieżące

REALIZOWANE

Struktury włókniste z hybrydową powłoką metaliczno-ceramiczną
Numer projektu: 2018/29/B/ST8/02016

Projekt dotyczy materiału włóknistego, modyfikowanego powłoką hybrydową, zawierającą nanoprzewody (nanowłókna) metaliczne pokryte silnie aktywnym fotokatalizatorem jakim jest tlenek cyny Sn3O4.

Rodzaj projektu: Projekt naukowy finansowany przez Narodowe Centrum Nauki

Nazwa programu, w ramach którego projekt jest realizowany: OPUS; edycja 15

Lider projektu:
Uniwersytet Łódzki/Wydział Chemii – lider
Partnerzy:
Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Włókiennictwa, IW

Kierownik zarządzający po stronie IW:
Dr hab. inż. Maciej Boguń
e-mail: mbogun@iw.lodz.pl

Liderzy etapów badań po stronie IW:
Dr hab. inż. prof. IW Małgorzata Cieślak
email: cieslakm@iw.lodz.pl
Dr inż. Ewa Witczak
email: ewitczak@iw.lodz.pl

Termin realizacji: 2019-04-02 – 2022-02-03

Więcej: https://projekty.ncn.gov.pl/


 

Dobór metody immobilizacji RGO i TiO2 na wytypowanych strukturach włóknistych
Numer projektu: 2018/02/X/ST5/01852

Przedmiotem działania naukowego jest dobór odpowiedniej metody modyfikacji oraz wytypowanie odpowiedniej struktury włóknistej do immobilizacji jednocześnie zredukowanego tlenku grafenu (RGO) i TiO2. Spodziewanym efektem prac badawczych będzie uzyskanie trwałych, jednorodnych naniesień obu modyfikatorów. Określenie wpływu modyfikacji struktur włóknistych w/w modyfikatorami przyczyni się do poznania mechanizmów degradacji związków organicznych w środowisku wodnym lub w powietrzu z zastosowaniem tego typu struktur. Zakres prac proponowanych do realizacji obejmie wytypowanie odpowiedniej struktury włóknistej, dobór odpowiedniej metody modyfikacji z zastosowaniem RGO i TiO2 oraz szereg badań właściwości fizykochemicznych.

Projekt realizowany przez Instytut Włókiennictwa – IW

Rodzaj projektu: Projekt naukowy finansowany przez Narodowe Centrum Nauki

Nazwa programu, w ramach którego projekt jest realizowany: MINIATURA; edycja 2

Kierownik projektu:
dr inż. Magdalena Ewa Olak-Kucharczyk
tel. 42 6163 145
e-mail: molak-kucharczyk@iw.lodz.pl

Termin realizacji: 2019-01-18 – 2020-01-17


 

HYBRIDGEOWALL

Hybridgeowall – Funkcjonalne kompozyty hybrydowe o projektowanych właściwościach
Numer projektu: POIR.04.01.04-00-0034/18

Cel projektu: Celem projektu jest wdrożenie innowacji produktowej w postaci znacząco ulepszonego produktu tj. hybrydowych profili geotechnicznych o projektowanych właściwościach, do zastosowań w obszarze inżynierii lądowej i wodnej jako ściany oporowo-pomiarowe.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020

Lider projektu:
Politechnika Łódzka/Wydział Chemiczny – lider
Partnerzy:
S. i A. Pietrucha sp. z o.o.
Instytut Włókiennictwa, IW

Kierownik zarządzający po stronie IW:
Dr hab. inż. Maciej Boguń
e-mail: mbogun@iw.lodz.pl

Liderzy etapów badań po stronie IW:
Dr hab. inż. prof. IW Małgorzata Cieślak
email: cieslakm@iw.lodz.pl
Dr inż. Ewa Witczak
email: ewitczak@iw.lodz.pl

Termin realizacji: 2018-12-01 – 2020-11-30
Więcej na: www.ncbr.gov.pl


 

Reakcje fosforylacji i synteza nowych biochelatów celulozy
Numer projektu: 2018/02/X/ST8/01775

Tematyka projektu dotyczy badań podstawowych ukierunkowanych na poznanie kierunków przebiegu reakcji powierzchniowej fosforylacji celulozy [Cel-OH → Cel-O-Pi (Pi(III) vs. Pi(V))]; oraz badanie trwałości kompleksów fosforanów celulozy z jonami miedzi. Modyfikacja chemiczna celulozy z utworzeniem kompleksu: fosforan celulozy-jony miedzi, spowoduje uzyskanie nowych właściwości biopolimeru, które będą obiektem analiz fizykochemicznych oraz biologicznych. Obszarami badań w zakresie postawionych hipotez badawczych są: • opis zjawisk chemicznych oraz ich mechanizmu zachodzących na powierzchni celulozy w skutek reakcji fosforylacji; • oszacowanie stopnia organizacji molekularnej fosforanów celulozy [Cel-O-Pi]; • opis zjawisk chemicznych zachodzących podczas zastąpienia słabo koordynującego ligandu (grupa Cel-OH) ligandem o pogłębionych, zależnych od pH zdolnościach chelatujących [grupa fosforanowa: Cel-O-P(O)(OH)2]; • opis przebiegu kompleksowania fosforanów celulozy jonami miedzi; • poznanie współzależności pomiędzy trwałością kompleksu Cel-O-P×Cu2+ a stopniem utlenienia fosforu otrzymanych fosfoestrów [Cel-O-Pi: Pi(III) vs. Pi(V)]; • określenie wpływu modyfikacji celulozy na aktywność antybakteryjną in vitro w stosunku do reprezentatywnych bakterii gram dodatnich (np. Staphylococcus aureus) i gram ujemnych (np. Escherchia coli) oraz wpływu modyfikacji na aktywność przeciwgrzybiczną (np. Aspergillus niger, Chaetomium globosum).

Projekt realizowany przez Instytut Włókiennictwa – IW

Rodzaj projektu: Projekt naukowy finansowany przez Narodowe Centrum Nauki

Nazwa programu, w ramach którego projekt jest realizowany: MINIATURA; edycja 2

Kierownik projektu:
dr Marcin Kudzin
tel. 42 6163 121
e-mail: kudzin@iw.lodz.pl 

Termin realizacji: 2018-12-07 – 2019-12-06

 


 

Innowacyjne Włókiennictwo 2020+

Celem projektu jest zwiększenie stopnia komercjalizacji oraz umiędzynarodowienie badań naukowych w zakresie włókiennictwa, służące budowaniu konkurencyjnej przewagi polskich przedsiębiorstw na rynku globalnym. W ramach projektu zakłada się opracowanie modelowych rozwiązań o charakterze przełomowym z obszaru szeroko rozumianego, aplikacyjnego włókiennictwa, jednym z celów podstawowych jest zwiększenie interdyscyplinarnych zasobów wiedzy w obszarach uznanych za priorytetowe dla rozwoju polskiej nauki oraz przyszłościowych z punktu widzenia gospodarki

W skład konsorcjum wchodzą:
Politechnika Łódzka (Wydział Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów, Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki) – lider
Partnerzy:
Instytut Technologii Bezpieczeństwa MORATEX
Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy
Instytut Biopolimerów i Włókien Chemicznych
Instytut Włókiennictwa – IW

Konsorcjum prowadzić będą badania naukowe, przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe celem wdrażania nowych technologii, zarówno na potrzeby swojej działalności, jak i innych zleceniodawców.

Kierownik zadań realizowanych po stronie IW:
dr inż. E. Witczak
tel. 42 25 34 455
e-mail: ewitczak@iw.lodz.pl

Termin realizacji: 01.02.2018 – 31.07.2020

Więcej informacji: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/project/details/1013510?more=more


 

ENTeR – Expert Network on Textile Recycling

Projekt koncentruje się na redukcji odpadów, aby zapobiec wyczerpaniu nieodnawialnych zasobów w przemyśle tekstylnym. Zwiększy zdolność innowacyjną firm tekstylnych w Europie Środkowej, poprawi trwałe powiązania między przemysłowymi obszarami włókienniczymi oraz przyczyni się do bliższej współpracy w zakresie gospodarowania odpadami i circular economy.
Partnerzy projektu zlokalizowani są w pięciu krajach Europy Środkowej, w których znacząco reprezentowany jest sektor przemysłu włókienniczego.
Projekt ma na celu przyspieszenie współpracy między zaangażowanymi regionami włókienniczymi, promowanie wspólnej oferty innowacyjnych usług przez główne lokalne centra badawcze i stowarzyszenia biznesowe („Virtual Center”).
Projekt obejmuje także podmioty publiczne zainteresowane w określaniu strategicznego planu działań (Action Plan) bazującego na zasadach circular economy. Projekt dotyczy zarządzania i optymalizacji odpadów, biorąc pod uwagę tzw. life cycle design (lub eco-design). Celem jest wykazanie korzyści z modelu operacyjnego współpracy wśród badaczy i partnerów biznesowych, opartego na narzędziu internetowym (online platform) i dzieleniu się umiejętnościami dotyczącymi waste eco-design i efektywnego wykorzystywania zasobów.

Projekt realizowany w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej Interreg Central Europe

Zespół projektowy – Project management
CENTROCOT – Centro Tessile Cotoniero e Abbigliamento SPA, Lombardia, Busto Arsizio, Italy

Partnerzy:
UVIVA – Unione degli Industriali della Provincia di Varese,Lombardia, Włochy
PBN – Pannon Gazdasági Hálózat Egyesület, Nyugat-Dunántúl, Włochy
INNOVATEXT – Textilipari Műszaki Fejlesztő és Vizsgáló Intézet Zrt., Közép-Magyarország, Węgry
STFI – Sächsisches Textilforschungsinstitut e.V., Chemnitz, Germany
S!T – SACHSEN!TEXTIL e. V., Chemnitz, Niemcy
INOTEX spol. s r.o, Severovýchod, Dvur Kralove n.L., Czechy
ČTPT – Česká Technologická Platforma pro Textil, Severovýchod, Liberec, Czechy
IW – Instytut Włókiennictwa, Łódzkie, Łódź, Polska
PIOT – Związek Pracodawców Przemysłu Odzieżowego i Tekstylnego, Łódzkie, Łódź, Polska

Termin realizacji: 1.07.2017 – 30.06.2020

Więcej informacji:http://www.interreg-central.eu/Content.Node/3.html

 


 

Innowacyjne materiały włókiennicze chroniące przed promieniowaniem UV (UV-SHIELD)

Projekt międzynarodowy realizowany w ramach konkursu EUREKA ! 10710

Celem projektu jest łączenie doświadczeń naukowców europejskich (z Rumunii, Ukrainy i Polski), aby podjąć interdyscyplinarne badania w zakresie funkcjonalizacji materiałów włókienniczych, przeznaczonych dla ochrony zdrowia człowieka z wykorzystaniem nanoproduktów, technologii włókienniczych oraz nowych metod oceny właściwości barierowych, fizykochemicznych i komfortu fizjologicznego

Wykonawca – Janis Sp z o.o.
Współwykonawca – IW Instytut Włókiennictwa

Kierownik projektu:
dr hab. inż. Jadwiga Sójka – Ledakowicz, prof. nadzw. IW

Kontakt:
tel. 42 61 63 110
e-mail: ledakowicz@iw.lodz.pl

Termin realizacji: 20.03.2017 – 20.07.2020


 

Badanie mechanizmu wzajemnych oddziaływań procesów pogłębionego utleniania i filtracji membranowej

Celem naukowym projektu jest poznanie mechanizmów zjawisk zachodzących w trakcie procesów pogłębionego utleniania i filtracji membranowej wybranych farmaceutyków na membranach polimerowych, a także poznanie mechanizmów wzajemnego oddziaływania na siebie obu procesów.

Projekt badawczy w ramach konkursu Narodowe Centrum Nauki   – OPUS 11 –  UMO-2016/21/B/ST8/00982

Projekt realizowany przez konsorcjum: 

Politechnika Łódzka – lider

IW Instytut Włókiennictwa – partner

Kierownik zadań realizowanych po stronie IW

dr inź. Renata Żyłła
tel: + 48 42 61 63 111
e-mail: zylla@iw.lodz.pl
Termin realizacji: 12.05.2017 – 11.05.2020

Wielofunkcyjna modyfikacja tkanin z naniesionymi nanocząstkami grafenu – w ramach ogłoszonego przez NCN Konkursu OPUS 8

Umowa Nr UMO-2014/15/B/ST8/044286 z dnia 22.09.2015

Projekt realizowany jest przez konsorcjum w składzie:
Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych PAN – Lider Konsorcjum
Instytut Włókiennictwa – Partner Konsorcjum

Kierownik zadań realizowanych przez IW: prof. dr hab. inż. Stefan Brzeziński

Kontakt:
dr hab. inż. Małgorzata Cieślak, prof. IW
tel. 42 25 34 404
e-mail: cieslakm@iw.lodz.pl

Termin realizacji: 22.09.2015 – 21.03.2019

Więcej informacji: https://projekty.ncn.gov.pl/index.php?s=12220


 

Wielofunkcyjne materiały włókiennicze poprawiające warunki pracy osób niepełnosprawnych

Celem projektu jest opracowanie wielofunkcyjnej struktury włókienniczej i/lub włókienno-polimerowej przeznaczonej na warstwę wierzchnią siedziska dla osób niepełnosprawnych (długotrwale unieruchomionych) oraz wykonanie prototypu siedziska.

Projekt badawczy w ramach programu wieloletniego „Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy”- etap IV – NCBIR

Koordynator programu – Centralny Instytut Ochrony Pracy – PIB,

Wykonawca – IW

Kierownik zadań realizowanych po stronie IW:
dr inż. E. Witczak
tel. 42 25 34 455
e-mail: ewitczak@iw.lodz.pl

Termin realizacji: 01.01.2017 – 31.12.2019