Zakład Naukowy Niekonwencjonalnych Technik i Wyrobów Włókienniczych

Home / Działalność naukowa / Jednostki IW / Zakład Naukowy Niekonwencjonalnych Technik i Wyrobów Włókienniczych

Zakład Naukowy Niekonwencjonalnych Technik i Wyrobów Włókienniczych

Zakład Naukowy Niekonwencjonalnych Technik i Wyrobów Włókienniczych, specjalizuje się w interdyscyplinarnych badaniach nad innowacyjnymi technikami i funkcjonalnymi materiałami włókienniczymi i włókienno-tworzywowymi, obejmujących:

1. Nanotechnologie i funkcjonalne wyroby włókiennicze:

 • Inżynieria materiałów włókienniczych i kompozytowych.
 • Wysokosprawne materiały i kompozyty włókiennicze z modyfikowanymi włóknami konwencjonalnymi, nanowłóknami i nanocząstkami.
 • Powłokowe materiały warstwowe modyfikowane nanocząstkami,
 • Nanopowłokowe wyroby włókiennicze z zastosowaniem aktywacji chemicznej/fizycznej.

2. Innowacyjne technologie modyfikacji powierzchniowej:

 • Chemiczne i fizyczne modyfikacje powierzchni włókien i wyrobów włókienniczych, w tym za pomocą wyładowań koronowych/plazmy atmosferycznej.

3. Ochrona środowiska:

 • Bezodpadowe włókiennicze technologie wykończalnicze,
 • Materiały włókiennicze poprawiające jakość powietrza w pomieszczeniach.
 • Zastosowanie materiału biologicznego w kompozytach włókienniczych.
 • Recykling materiałowy i energetyczny włókienniczych odpadów kompozytowych.
 • Fotochemiczna degradacja/utylizacja odpadów włókienniczych.

4. W zakładzie wykonywane są badania z wykorzystaniem nowoczesnej aparatury tj:

 • Bezodpadowe włókiennicze technologie wykończalnicze,
 • Materiały włókiennicze poprawiające jakość powietrza w pomieszczeniach.
 • Zastosowanie materiału biologicznego w kompozytach włókienniczych.
 • Recykling materiałowy i energetyczny włókienniczych odpadów kompozytowych.
 • Fotochemiczna degradacja/utylizacja odpadów włókienniczych.

oraz prowadzi prace w zakresie:

 • Rozwoju technicznych i interdyscyplinarnych zastosowań materiałów włókienniczych
 • Rozwoju alternatywnych metod badania innowacyjnych materiałów włókienniczych
 • Ekspertyz specjalistycznych
 • Działalności normalizacyjnej i szkoleniowej

W zakładzie wykonywane są badania z wykorzystaniem nowoczesnej aparatury tj:

 • Elektronowy mikroskop skaningowy VEGA 3 LMU, TESCAN a.s z mikroanalizatorem rentgenowskim  EDS Oxford.
  Analiza SEM/EDS: obrazy mikroskopowe SEM w powiększeniach nawet do 150 tys. razy.  Mikroanaliza rentgenowska powierzchni badanej,  identyfikacja pierwiastków chemicznych. Możliwość tworzenia map rozkładu pierwiastków chemicznych na powierzchni badanej.
 • Mikroskopy optyczne: stereoskopowy OLYMPUS z kamerą PANASONIC i Zeiss Axion 1.0.
  Mikroskopy sprzężone z komputerem umożliwiającym analizę cyfrową obrazu mikroskopowego w programie MICROSCAN.
 • Spektrometr ramanowski Renishaw InVia Refleks z mikroskopem konfokalnym (obiektywy 5x, 20x, 50x, 100x, obiektyw immersyjny 20x, 50x). Linie wzbudzenia l=514nm i l=785nm.
  Identyfikacja ciał stałych i cieczy techniką spektroskopii Ramana, analiza powie-rzchni ciał stałych w skali mikro, tworzenie map powierzchni, profili głęboko-ściowych. Pomiary techniką SERS (wzmocniona powierzchniowo spektroskopia Ramana).
 • Zestaw do pomiarów w zakresie podczerwieni: Spektrometr FTIR Vertex 70 (Bruker) + mikroskop Hyperion 2000,  zestaw sprzęgający TG-IR z kuwetą gazową i detektorem MCT, przystawki ATR i DRIFTS.
  Identyfikacja cieczy i ciał stałych techniką FTIR ATR, badania identyfikacyjne gazów, w  tym produktów  rozkładu  substancji  poddawanej analizie termicznej.
 • Różnicowy kalorymetr skaningowy DSC 204 F1 Phenix, Netzsch.
  Wyznaczanie temperatur topnienia i krystalizacji, entalpii topnienia i krystali-zacji, temperatur rozkładu termicznego i ciepła rozkładu. Wyznaczanie tem-peratury  zeszklenia.
 • Termowaga TG 209 F1 Libra firmy Netzsch z modułem sprzęgającym FTIR.
  Wyznaczanie temperatury rozkładu substancji badanej, wyznaczanie ubytku masy podczas rozkładu. 
 • Kamera termowizyjna Mobir M3 i stanowisko do badań metodą termowizyjną.
  Obrazy termowizyjne badanych prób, termogramy, ocena właściwości termo-izolacyjnych badanych materiałów.
 • Tensjometr KSV Sigma 701.
  Wyznaczanie napięcia powierzchniowego cieczy i ciał stałych, kąta zwilżania ciał stałych metodami Washburna i Wilhelmy’ego, napięcia międzyfazowego,  histe-rezy  kąta zwilżania,  swobodnej  energii  powierzchniowej.
 • System do automatycznego  określania właściwości powierzchniowych Krüss DSA 100.
  Automatyczne określanie kąta zwilżania i wyznaczanie swobodnej energii po-wierzchniowej i międzyfazowej.
 • Goniometr PGX (Fibro Systems) z zewnętrznym systemem dozowania kropli.
  Wyznaczanie statycznego i dynamicznego kąta zwilżania (rejestracja parame-trów  w  funkcji  czasu).  Automatyczna  aplikacja  kropli.
 • Urządzenie powlekające Mathis Printing Table Model SILK-B 480.
  Ciąg powlekający do nanoszenia powłok, prędkość przesuwu  1 – 8 m/min, maks. powierzchnia aplikacji 460 mm x 470 mm.
 • Laboratoryjna napawarka dwuwałowa f-my MATHIS.
  Napawanie materiałów włókienniczych.
 • Erichsen UNICOATER Model 409.
  Automatyczny aplikator do otrzymywania powłok, powierzchnia aplikacji 335 x 345 mm.
 • Analizator wielkości cząstek Zetasizer ZS f-my MALVERN.
  Analiza wielkości cząstek, wyznaczanie potencjału zeta.
 • Wiskozymetr Brookfielda i wibrowiskozymetr SV-10.
  Wyznaczanie lepkości.
 • Aktywator wyładowań koronowych METALCHEM.
  Modyfikacja powierzchni – struktury i energii powierzchniowej.
 • Młyn szybkoobrotowy, tnący typ T2 SW f-my TRYMET.
  Rozdrabnianie surowców wtórnych.

Galeria