Deklaracja bezstronności

Home / Deklaracja bezstronności

 

Deklaracja bezstronności

Kierownictwo Instytutu Włókiennictwa zobowiązuje się do zachowania bezstronności w odniesieniu do prowadzonej działalności certyfikacyjnej oraz deklaruje, że dla zachowania pełnej bezstronności Instytut Włókiennictwa:

 • w zakresie certyfikacji działa obiektywnie i niezależnie jako strona trzecia;
 • nie jest projektantem, wytwórcą (wdrażającym), dystrybutorem wyrobów (usług), które są certyfikowane w Instytucie;
 • nie oferuje i nie świadczy usług konsultacyjnych klientom ubiegającym się o certyfikat;
 • nie oferuje i nie świadczy usług konsultacyjnych klientom w zakresie systemu zarządzania lub auditowania wewnętrznego;
 • nie wprowadza na rynek ani nie oferuje działalności dotyczącej certyfikacji
  w powiązaniu z działaniami innych organizacji, które świadczą konsultacje;
 • nie deklaruje ani nie sugeruje, że certyfikacja byłaby prostsza, łatwiejsza, szybsza lub tańsza, gdyby skorzystano z usług określonej organizacji konsultującej;
 • nie prowadzi certyfikacji, w przypadku stwierdzenia, że powiązania pomiędzy zgłaszającym wyrób lub usługę do certyfikacji a Instytutem stanowią zagrożenie dla bezstronności;
 • identyfikuje i zapobiega sytuacjom, w których mógłby wystąpić konflikt interesów;
 • eliminuje zagrożenia wynikające z własnych interesów;
 • nie podejmuje się certyfikacji w przypadku zagrożenia dla bezstronności;
 • podejmuje działania w reakcji na jakiekolwiek zagrożenia dla swojej bezstronności, wynikające z działalności innych osób, jednostek lub organizacji;
 • podejmuje decyzje wyłącznie na postawie uzyskanych obiektywnych dowodów;
 • zapewnia bezstronne, niezależne i obiektywne zaangażowanie personelu wewnętrznego
  i zewnętrznego, nie ulegającego naciskom handlowym, finansowym i innym;
 • utrzymuje w poufności wszelkie zastrzeżone informacje o klientach;
 • powołał Komitet ds. Bezstronności, niezależny mechanizm chroniący bezstronność prowadzonej działalności certyfikacyjnej, w skład którego wchodzą przedstawiciele stron zainteresowanych certyfikacją.

 

Procesy certyfikacji prowadzone są przez Zakład Certyfikacji Textil-Cert, wydzieloną komórkę organizacyjną Instytutu Włókiennictwa, a ponadto:

 • personel zarządzający Instytutu Włókiennictwa i personel uczestniczący w procesie przeglądu i podejmowania decyzji w sprawie certyfikacji nie jest zaangażowany
  w działalność odrębnej osoby prawnej, która ma powiązania z Instytutem i oferuje lub wytwarza certyfikowany wyrób (łącznie z wyrobami, które mają być certyfikowane), lub oferuje lub świadczy konsultacje;
 • personel odrębnej osoby prawnej nie jest angażowany w zarządzanie jednostką certyfikującą, przeglądy lub decyzje w sprawie certyfikacji;
 • personel, członkowie komitetów i podwykonawców są zobowiązani do ujawnienia każdej sytuacji mogącej stanowić dla niego lub dla jednostki konflikt interesów;
 • personel, który w jakikolwiek sposób był powiązany z klientem w ciągu ostatnich dwóch lat nie jest wyznaczany do udziału w procesie certyfikacji danego klienta.

Kierownictwo Instytutu Włókiennictwa zapewnia niezbędne zasoby materialne i osobowe do realizacji złożonej deklaracji.

 

 

Dyrektor INSTYTUTU WŁÓKIENNICTWA

dr inż. Tomasz Czajkowski

 

KIEROWNIK Zakładu Certyfikacji TEXTIL-CERT

mgr inż. Piotr Kantor