Certyfikat biegłości PT dla Laboratorium Badań Chemicznych i Analiz Instrumentalnych

Certyfikat biegłości PT dla Laboratorium Badań Chemicznych i Analiz Instrumentalnych

Akredytowane laboratoria badawcze zobowiązane są do ciągłego udziału w badaniach biegłości PT lub porównaniach międzylaboratoryjnych ILC, w celu potwierdzenia swoich kompetencji technicznych do wykonywania badań (sprawdzenie kwalifikacji i umiejętności personelu, znajomości metod badań, sprawności wyposażenia).

W 2020 r. Laboratorium Badań Chemicznych i Analiz Instrumentalnych wzięło udział m.in. w badaniach biegłości organizowanych przez renomowanego organizatora: Deutsches Referenzbüro für Ringversuche und Referenzmaterialien GmbH, Bodmanstraße 4, D-87435 Kempten.

Ww. organizator posiada Certyfikat Akredytacji Nr 5494.01 wydany przez A2LA (American Association for Laboratory Accreditation), potwierdzający spełnienie wymagań normy ISO/IEC 17043:2010 „Ocena zgodności – Ogólne wymagania dotyczące badania biegłości”.

W badaniach biegłości brało udział średnio kilkadziesiąt akredytowanych laboratoriów badawczych z całego świata.

Laboratorium Badań Chemicznych i Analiz Instrumentalnych wzięło udział w badaniach biegłości dotyczących następujących wskaźników:

– odczyn pH wg PN-EN ISO 3071:2007
– skład procentowy surowca wg PN-EN ISO 1833-11
– odporność wybarwień na tarcie suche i mokre wg PN-EN 105-X12:2016-08
– odporność wybarwień na pot kwaśny i alkaliczny wg PN-EN ISO 105-E04:2013
– współrzędne barwy wg PN-EN ISO 105-J01:2002
– różnica barwy wg PN-EN ISO 105-J03:2009.

Wszystkie wyniki badań, uzyskane przez Laboratorium Badań Chemicznych i Analiz Instrumentalnych, były pozytywne i mieściły się w kryteriach akceptacji ustalonych przez organizatora badań biegłości. Wskaźniki z-score, decydujące o precyzji i dokładności wyników badań były na bardzo dobrym poziomie (wartości bliskie zera).
Uzyskane wyniki w międzynarodowych badaniach biegłości potwierdziły bardzo wysokie kompetencje personelu Laboratorium wykonującego ww. oznaczenia, jego biegłość w wykonywaniu określonych rodzajów badań, objętych zakresem akredytacji PCA Nr AB 077 i MON Nr 44/MON/2018.

Certyfikaty: plik pdf