Certyfikacja Środków Ochrony Indywidualnej (PPE)

Home / Certyfikacja Środków Ochrony Indywidualnej (PPE)

Zakład TextilCERT jest jednostką notyfikowaną nr 1435 przez Komisję Europejską w zakresie certyfikacji środków ochrony indywidualnej (PPE).

NB no. 1435

Dyrektywa 89/686/EEC

Podstawę prawną certyfikacji odzieży ochronnej i rękawic stanowi Rozporządzenie Ministra Gospodarki, 21.12.2005 r w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej (Dz.U. 2005 nr 259 poz. 2173) wdrażającego postanowienia dyrektywy Rady Wspólnot Europejskich nr 89/686/EEC.

W ramach oceny zgodności odzieży ochronnej i rękawic stanowi Rozporządzenie Ministra Gospodarki, 21.12.2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla srodków ochrony indywidualnej (Dz.U. 2005 nr 259 poz. 2173) wdrażającego postanowienia dyrektywy Rady Wspólnot Europejskich nr 89/686/EEC.

W ramach oceny zgodności odzieży ochronnej i rękawic prowadzona jest:

•  ocena typu WE (art. 10 dyrektywy 89/686/EEC)

•  kontrola procesu produkcji (art.11a dyrektywy 89/686/EEC).

Certyfikat oceny typu WE potwierdza spełnienie wymagań zasadniczych określonych w dyrektywie 89/686/EEC i normach zharmonizowanych. Jest elementem oceny wyrobu niezbędnym do wydania deklaracji zgodności WE przez producenta i oznakowania wyrobu znakiem CE.

Rozporządzenie UE 2016/425   

Podstawę prawną oceny zgodności odzieży ochronnej i rękawic stanowi Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie środków ochrony indywidualnej oraz uchylenia dyrektywy Rady 89/686/EWG.

W ramach oceny zgodności odzieży ochronnej i rękawic prowadzona jest:

•  badanie typu UE (moduł B)

•  kontrola produktu (moduł C2)

Certyfikat badania typu UE potwierdza spełnienie wymagań zasadniczych określonych w Rozporządzeniu UE 2016/425 i normach zharmonizowanych. jest elementem oceny zgodności wyboru niezbędnym do wydania przez producenta deklaracji zgodności UW i oznakowania wyrobu znakiem CE.

Certyfikat oceny typu WE potwierdza spełnienie wymagań określonych w dyrektywach i normach zharmonizowanych. Jest elementem oceny wyrobu niezbędnym do wydania deklaracji zgodności WE przez producenta i oznakowania wyrobu znakiem CE.

Zakład Certyfikacji TextilCERT prowadzi wykaz wydanych certyfikatów. W celu uzyskania informacji na temat ważności certyfikatów wydanych przez IW prosimy o kontakt z Zakładem Certyfikacji TextilCERT.

 

Formularze do pobrania:

Pliki do pobrania:

Skargi dotyczące działalności Zakładu Certyfikacji i każdej czynności wykonanej w trakcie procesu certyfikacji oraz odwołanie od decyzji podjętych przez Zakład Certyfikacji mogą być kierowane do Dyrektora Instytutu Włókiennictwa zgodnie z procedurą CP-05″Skargi i odwołania” (udostępnianej na życzenie)