Biuletyn Informacji Publicznej:


 

Majątek

 

Majątek Sieci Badawczej Łukasiewicz – Instytut Włókiennictwa
(stan na dzień 31.12.2018 r.)

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Włókiennictwa dysponuje mieniem o łącznej wartości 52 189 519,80 zł, w tym:

A. Aktywa trwałe 33 214 686,45 zł

I. Wartości niematerialne i prawne 19 585,05 zł

II. Rzeczowe aktywa trwałe 33 195 101,40 zł

B. Aktywa obrotowe 18 974 833,35 zł

I. Zapasy 3 832 647,86 zł

II. Należności krótkoterminowe 7 955 123,52 zł

III. Inwestycje krótkoterminowe 7 162 644,98 zł

IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 24 416,99 zł


Podmiot udostępniający informację: Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Włókiennictwa
Osoba odpowiadająca za informację: mgr Anna Złota
Osoba udostępniająca informacje: Hanna Zawiśniewska
Data wytworzenia: 18.05.2016r
Data publikacji: 19.05.2016r
Data modyfikacji: 06.09.2019r