Biuletyn Informacji Publicznej:


Majątek

Majątek Sieci Badawczej Łukasiewicz – Instytut Włókiennictwa
(stan na dzień 31.12.2017 r.)

Sieć Badawczej Łukasiewicz – Instytut Włókiennictwa dysponuje mieniem o łącznej wartości 45 691 045,72 zł, w tym:

I Aktywa trwałe 24 008 925,75 zł

  • Wartości niematerialne i prawne 17 073,38 zł
  • Rzeczowe aktywa trwałe 23 801 395,67 zł
  • Inwestycje długoterminowe 190 456,70 zł

II Aktywa obrotowe 21 682 119,97 zł

  • Zapasy 3 350 730,49 zł
  • Należności krótkoterminowe 9 162 126,74 zł
  • Inwestycje krótkoterminowe 9 146 068,03 zł
  • Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 23 194,71 zł

Podmiot udostępniający informację: Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Włókiennictwa
Osoba odpowiadająca za informację: mgr Anna Złota
Osoba udostępniająca informacje: Hanna Zawiśniewska
Data wytworzenia: 18.05.2016r
Data publikacji: 19.05.2016r
Data modyfikacji: 29.05.2019r