Badania substancji CMR w Ł-IW

Badania substancji CMR w Ł-IW

Po 1 listopada 2020 r. wprowadzane na rynek wyroby konsumenckie takie jak: odzież, wyroby włókiennicze inne niż odzież oraz obuwie nie mogą zawierać substancji sklasyfikowanych jako CMR (rakotwórcze, mutagenne lub działające szkodliwie na rozrodczość) oraz wymienionych w poz. 72 załącznika XVII do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 REACH.

ŁUKASIEWICZ – Instytut Włókiennictwa wspiera producentów i importerów wyrobów włókienniczych poprzez umożliwienie im wykonania analiz w zakresie badania obecności substancji, których stosowanie jest ograniczone przepisami prawnymi.

Laboratorium Badań Ekologii Tekstyliów i Środowiska Pracy ma w swoim zakresie analitycznym badania obecności następujących substancji CMR:

metale ciężkie, formaldehyd, ftalany, wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA), N-metylo-2-pyrolidon (NMP) N,N-dimetyloacetamid (DMAC) dimetyloformamid (DMF)

Zapraszamy do współpracy!